S86_4172

Duszniki-Zdrój, 11 listopada 2023

Biegi Niepodległości

Tradycyjnie, rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy na sportowo! 11 listopada zapraszamy na kolejny cykl biegów górskich w Dusznikach-Zdroju na Torze Wrotkarskim. Do dyspozycji zawodników jak zwykle różne dystanse i pamiętajcie – można startować w kilku z nich.

ZAPRASZAMY

Bieg symboliczny na 1111 metrów to honorowy bieg z flagami. Zapraszamy mieszkańców oraz turystów, aby przebiegli ten dystans z całymi rodzinami. Trasa jest bardzo łatwa – prowadzi od toru wrotkarskiego Aleją Chopina do ulicy Klubowej, a następnie wraca aleją Sybiraków do mety usytuowanej także przy torze. Zachęcamy do zabrania ze sobą flag oraz innych patriotycznych elementów.
W tym biegu uczestniczyć można w każdej dowolnej formie – z wózkiem, psem, jako nordic walking, spacerowicz czy po prostu biegacz:)

Bieg Główny 6 km – 4 pętle po 1,5 km (ZMIANA!) po łąkach poborowinowych i alejkach spacerowych pomiędzy torem rolkarskim a Zdrojem. Szczegółowa mapa biegu dostępna będzie wkrótce.
Klasyfikacja open kobiety i mężczyźni. Zawodnicy biegną w plastronach organizatora. Start wspólny – wygrywa pierwsza osoba na mecie.

Bieg WYZWANIE – uphill do schroniska pod Muflonem. W tym biegu ustalimy rekordzistów na trasie podbiegu, która liczy około 1200 metrów. Kategorie to mężczyźni i kobiety. Start do biegu co 20 sekund. Zawodnicy biegną w plastronach organizatora. Dekoracja zawodników przy schronisku chwilę po wbiegnięciu ostatniego zawodnika na metę.

Biegi dla dzieci – zapraszamy wszystkie pociechy do wspólnego biegania. Tworzymy dystanse pod konkretne kategorie wiekowe. Zaczynamy już od 1 roku życia.

Program

9:00 – Otwarcie Biura Zawodów
 
10:00 – Bieg Główny 6 km
 
11:00 – 12:00 – Biegi dla dzieci
 
  • 1-4 lat: dystans 100 m
  • 5-6 lat: dystans 330 m
  • 7-8 oraz 9-10 lat: dystans 500 m, (1-2 i 3-4 klasa SP)
  • 11-12 lat: 660 m, (5-6 klasa SP)
  • 13-14 lat: 1,2 km, (7,8 klasa SP)
12:30 – Bieg Symboliczny
 
13:00 – Wręczenie nagród: bieg główny, biegi dziecięce
 
14:00 – Bieg WYZWANIE (po wbiegnięciu ostatniego zawodnika – dekoracja)

ZAPISY

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Sędzia Główny: Artur Tucholski

2. TRASA

Trasy biegów 6km, dla dzieci i symbolicznego przedstawione na mapkach w załącznikach lub na stronie biegów www.visitduszniki.pl/bieg-niepodleglosci.

Trasa biegu WYZWANIE jest dowolna. Celem biegu jest jak najszybsze dotarcie do mety – zawodnik sam wybiera odpowiadającą mu ścieżkę.

3. TERMIN I MIEJSCE

11 listopada 2023 r. godz. 10:00. Start i meta zlokalizowana przy torze rolkarskim w Dusznikach-Zdroju (50.40091432602577, 16.39023876929723) 522 m.n.p.m.

Bieg wyzwanie: start przy budynku Wojska Polskiego 7 (początek ścieżki i podbiegu w stronę schroniska). Meta przy schronisku.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Bieg główny i WYZWANIE

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11 listopada 2023 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
Uczestnikiem zawodów może być osoba niepełnoletnia, które ukończyła 14 lat i posiada na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Biegi dla dzieci

Warunkiem udziału jest zapisanie dziecka do konkretnego biegu w rejestracji online lub w dniu zawodów. Rodzic wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

5. PRZEBIEG ZAWODÓW

Zawodnicy biegną w plastronach organizatora. Każdy uczestnik biegu hoonorowego otrzyma pamiątkowy medal.

W biegu głównym na 6 km obowiązuje start wspólny. Klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni.

W biegu WYZWANIE – start co 20 sekund. Kolejność zawodników na starcie zostanie wylosowana. Zapisy online i w dniu zawodów do godziny 12.00, następnie losowanie numerów.

W biegach dla dzieci kategorie wiekowe podane w komunikacie. Klasyfikacja w każdej kategorii w dwóch grupach: chłopcy/dziewczyny z uwzględnieniem warunku, że musi wystartować co najmniej 3 osoby w danej grupie.

6. WYTYCZNE SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.

Istnieje możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej.O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB.

Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

7. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE (RODO)

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

Informacje o istotnych zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Oficjalny serwis turystyczny Miasta Duszniki-Zdrój

Właściciel strony:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: bp@duszniki.pl

Więcej informacji:
Informacja Turystyczna
ul. Rynek 9, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl

Skip to content